ارزیابی رضایت شغلی اعضای جهاد دانشگاهی (کد:282)
کارفرمایی
کلیه اعضای جهاد دانشگاهی
<p style="text-align: center"><span style="color: #0000ff"><strong><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">ارزیابی رضایت شغلی اعضای جهاد دانشگاهی</span></span></strong></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">طرح نظرسنجی &laquo;ارزیابی رضایت شغلی اعضای جهاد دانشگاهی&raquo; در خرداد&nbsp; ماه 1385 از سوی معاونت پشتیبانی و امور مجلس جهاد دانشگاهی به ایسپا سفارش داده شد. جامعه آماری این طرح شامل کلیه اعضای جهاد دانشگاهی بود که در سازمانها، واحدها، مراکز، پژوهشکده&zwnj;ها و دفتر مرکزی جهاد مشغول به فعالیت بوده که، طبق آخرین آمار جهاد دانشگاهی دارای 5377 عضو است.<br /> این طرح با روش پیمایش ((Survey انجام شد، ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده و حجم نمونه آن&nbsp; با استفاده از فرمول کوکران 800 نفر در نظر گرفته شد. ضمناً برای تعیین افراد نمونه از روش طبقه&zwnj;ایی استفاده شده است.<br /> در این پژوهش، میانگین سنی پاسخگویان 7/33 سال بوده است، 66 درصد پاسخگویان دارای تحصیلات دانشگاهی بودند، میانگین حقوق ماهیانه اعضای جهاد 266 هزار تومان بوده است، 7/23 درصد از پاسخگویان دارای منزل شخصی بوده&zwnj;اند و 1/41 درصد منزل استیجاری ، 8/28 درصد ساکن منزل پدری و 9/1 درصد نیز در منازل سازمانی ساکن بوده&zwnj;اند.<br /> بر اساس این نظرسنجی 1/76 درصد گفته&zwnj;اند در حد زیادی کار خود را دوست دارند، 4/82 درصد کار خود را به طور کامل یا تا حدودی مفید و ارزشمند دانسته&zwnj;&zwnj;اند، 3/77 درصد گفته&zwnj;اند در بیرون از اداره و افراد غیر همکار به شغل ایشان احترام می&zwnj;گذارند، 6/44 درصد محیط کار خود را شادی&zwnj;آور معرفی کرده&zwnj;اند، در مقابل 2/24 درصد محیط کار خود را کسل کننده عنوان کرده و 31 درصد بینابین عنوان کرده&zwnj;اند. 54 درصد از پاسخگویان برای مدیران جهاد صلاحیت مدیریتی بالا قائل بوده&zwnj;اند و در مقا