معرفی اعضاء
مهدی رفیعی
مهدی رفیعی
سرپرست مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا)
مریم  باقر زاده
مریم باقر زاده
مسئول دفتر
سید سالار اجتهدنژاد کاشانی
سید سالار اجتهدنژاد کاشانی
سرپرست معاونت پژوهشی
علی  فروغی
علی فروغی
عضو هیات علمی
معصوم  آقازاده
معصوم آقازاده
مدیر گروه مطالعات اجتماعی و اقتصادی
محمد  عاملی
محمد عاملی
کارشناس امور سیاسی
حدیث  میرزا محمدی
حدیث میرزا محمدی
مدیرگروه مطالعات دین ،فرهنگ و اندیشه
محمدحسین جان بابانژاد طوری
محمدحسین جان بابانژاد طوری
کارشناس امور اجتماعی
فاطمه فلاح
فاطمه فلاح
معاون اجرایی
محمد حسین  نادری
محمد حسین نادری
مدیر گروه امور شعب
زهره  محمدی خانقاه
زهره محمدی خانقاه
مدیر گروه نمونه گیری و پرسشگری
صفیه  وزیر پور آرانی
صفیه وزیر پور آرانی
مدیر گروه داده پردازی و ورود اطلاعات
غلامرضا نسرانی
غلامرضا نسرانی
معاون اداری - مالی
اکبر احسانی
اکبر احسانی
مدیر امور مالی
مهدی  رادفر
مهدی رادفر
متصدی کارگزینی و رفاه
علی تابش
علی تابش
خدمات
ابراهیم شیرعلی
ابراهیم شیرعلی
معاون ارتباطات و اطلاع رسانی