بررسی میزان رضایت مشترکین شرکت آبفای غرب استان تهران (کد: 3/275)
کارفرمایی
شهروندان ساکن در شهرهای شهرستان کرج
<p style="text-align: center"><span style="color: #0000ff"><strong><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">بررسی میزان رضایت مشترکین شرکت آبفای غرب استان تهران</span></span></strong></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: small"><span style="font-family: Tahoma">این تحقیق معطوف به ارزیابی عملکرد شرکت آبفا از نگاه شهروندان ساکن در شهرهای شهرستان کرج بود. عملکرد شرکت آبفای غرب تهران در زمینه رضایت از وضعیت آب شبکه شهری.<br /> مهمترین یافته های این تحقیق به این قرار است:<br /> 1-بیشتر پاسخگویان (40.1درصد) رضایت زیادی از وضعیت کنونی فشار آب داشته اند. شاخص رضایت مشترکین 56درصد (در دامنه 0تا 100) به دست آمده است. <br /> 2-بیشتر پاسخگویان (60.1درصد) رضایت کم و خیلی کمی از کیفیت آب داشته اند. شاخص رضایت مشترکین در این مقوله 56 درصد به دست آمده است .<br /> 3-&nbsp;<br /> 4-بیشتر پاسخگویان (40.1درصد) رضایت زیادی از وضعیت کنونی فشار آب داشته اند. شاخص رضایت مشترکین در این مورد 40درصد&nbsp; به دست آمده است .<br /> 5-بیشتر پاسخگویان (53.1درصد) وضعیت قطعی آب را مناسب و بسیار مناسب دانسته اند. شاخص رضایت مشترکین در این مورد 65درصد&nbsp; به دست آمده است .<br /> 6-بیشتر پاسخگویان (35.5درصد) از وضعیت آب بها رضایت متوسط داشته اند. شاخص رضایت مشترکین در این مورد 55درصد&nbsp; به دست آمده است .<br /> 7-بیشتر پاسخگویان (44درصد) رضایت زیادی از مدت زمان صدور قبض آب بها داشته اند. شاخص رضایت مشترکین در این مورد 64درصد&nbsp; به دست آمده است .<br /> 8-بیشتر پاسخگویان (41.1درصد) از میزان جریمه تخلفات مشترکین رضایت متوسطی داشته اند. شاخص رضایت مشترکین در این مورد 52درصد&nbsp; به دست آمده است .<br /> 9-بیشتر پاسخگویان (42.8درصد) از مدت خرید تا نصب انشعاب رضایت متوسطی داشته اند. شاخص رضایت مشترکین در این مورد 58درصد&nbsp; به دست آمده است .<br /> 10-بیشتر پاسخگویان (36.5درصد) رضایت زیاد و بسیار زیادی از زمان ارائه خدمات پس از فروش داشته اند. شاخص رضایت مشترکین در این مورد 57درصد&nbsp; به دست آمده است.<br /> 11-بیشتر پاسخگویان (45.1درصد) از مدت زمان جابجایی و تغییر مکان کنتور رضایت متوسطی داشته اند. شاخص رضایت مشترکین در این مورد 54درصد&nbsp; به دست آمده است.<br /> 12-بیشتر پاسخگویان (43.6درصد) از مدت زمان استعلام محضری رضایت متوسطی داشته اند. شاخص رضایت مشترکین در این مورد 54درصد&nbsp; به دست آمده است.<br /> 13-بیشتر پاسخگویان (48.3درصد) از مدت زمان تغییر نام انشعاب رضایت متوسطی داشته اند. شاخص رضایت مشترکین در این مورد 53درصد&nbsp; به دست آمده است.<br /> 14-بیشتر پاسخگویان (38.9درصد) از مدت زمان استعلام محضری رضایت متوسطی داشته اند. شاخص رضایت مشترکین در این مورد 54درصد&nbsp; به دست آمده است.<br /> 15-بیشتر پاسخگویان (43.8درصد) رضایت کمی از مدت زمان فعلی رسیدگی به اعتراضات آب بها مصرفی داشته اند. شاخص رضایت مشترکین در این مورد 50درصد&nbsp; به دست آمده است.<br /> </span></span></p>
درباره ایسپا
مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) وابسته به جهاد دانشگاهی در راستای توسعه علمی و تحقیقاتی کشور و با قصد رفع نیاز سازمانها و نهادهای تصمیم گیر ، ضرورت توجه به افکار عمومی و لزوم بهره گیری از مشارکت و دیدگاههای شهروندان در بهبود و توسعه امور کشور در عرصه های مختلف، از سال 1380 فعالیت خود را آغاز کرده است.
برخی کارفرمایان
Alternate Text
Alternate Text
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 ispa.ir All rights reserved. Powered & Designed by WebTakin.ir