وضعیت ایران در گزارش جهانی شادکامی (2020 تا 2013)
وضعیت ایران در گزارش جهانی شادکامی (2020 تا 2013)
چهار شنبه, 05 شهریور,1399

ترجمه و تدوین: ابراهیم شیرعلی پژوهشگر ایسپا

 

گزارش جهانی شادکامی (World Happiness Report) به صورت سالیانه از سال 2012 توسط شبکه گشایش توسعه پایدار Sustainable Development Solutions Network)) واقع در نیویورک منتشر می شود و وضعیت شادکامی کشورها را بر اساس اطلاعات موجود ارائه می کند.

1- شادکامی چطور سنجش می شود؟

 در گزارش مذکور شادکامی معادل «ارزیابی ذهنی فرد از وضعیت زندگی خود» تعریف شده است و جهت سنجش شادکامی از سوال ارزیابی زندگی «موسسه نظرسنجی گالوپ» استفاده می شود. موسسه گالوپ نیز از مقیاس کانتریل (1965) در ارزیابی فرد از زندگی خود بهره می گیرد. موسسه گالوپ از شهروندان در سطح جهانی سوال می کند: «فرض کنید یک نردبان دارای ده پله است. پله صفر به معنای بدترین وضعیت و حالت زندگی و پله ده به معنای بهترین وضعیت و شرایط زندگی است. در حال حاضر شما احساس می کنید در کدام پله از نردبان ایستاده اید؟» بر اساس پاسخ هایی که شهروندان به این پرسش می دهند و در بازه 0 تا 10 وضعیت عمومی زندگی خود را ارزیابی می کنند، کشورها از حیث «رضایت از زندگی» رتبه بندی می شوند. گزارش جهانی شادکامی تنها به نتایج حاصل از پاسخ های افراد به پرسش موسسه گالوپ در ارزیابی شادکامی افراد اکتفا نکرده است و آن را به مثابه متغیر وابسته درنظر گرفته است که متغیرهای دیگری بر آن تأثیرگذارند و نمره شادکامی را از مجموع متغیرهای اشاره شده ارائه می کند. متغیرهای مستقل و تأثیرگذار بر میزان رضایت فرد از زندگی خویش عبارتند از:  

1- عواطف مثبت (Positive Affect): عواطف مثبت شامل 5 گویه است که هر ساله توسط موسسه نظرسنجی گالوپ در کشورهای جهان  مورد سنجش قرار می گیرد (آیا احساس می کنید دیروز به خوبی استراحت کردید؟ آیا تمام دیروز با شما به احترام رفتار شد؟ آیا تمام دیروز به میزان زیادی لبخند زدید یا خندیدید؟ آیا دیروز چیز جالبی یاد گرفتید یا انجام دادید؟ آیا دیروز و احساسات مثبت زیادی را مانند لذت بردن از زندگی تجربه کردید؟).

2- عواطف منفی (Negative Affect): عواطف منفی شامل 5 گویه است که هر ساله توسط موسسه نظرسنجی گالوپ در کشورهای جهان  مورد سنجش قرار می گیرد ( آیا دیروز درد جسمانی تجربه کردید؟ آیا دیروز احساس منفی نگرانی را تجربه کردید؟ آیا دیروز احساس منفی زیادی را مثل غم تجربه کردید؟ آیا دیروز استرس (فشارروانی) زیادی را تجربه کردید؟ آیا در طول دیروز عصبانی یا خشمگین بودید؟).

3- تولید ناخالص داخلی (GDP per capita): اطلاعات و آمار مربوط به این شاخص در گزارش شادکامی از آمارهای منتشر شده بانک جهانی استخر