پیام دکتر غلامرضا غفاری معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به مناسب نوزدهمین سالروز تاسیس ایسپا: دو دهه تلاش مستمر و اثربخش
پیام دکتر غلامرضا غفاری معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به مناسب نوزدهمین سالروز تاسیس ایسپا: دو دهه تلاش مستمر و اثربخش
چهار شنبه, 17 اردیبهش