مطبوعات، جرائم اجتماعی و احساس امنیت و آگاهی
مطبوعات، جرائم اجتماعی و احساس امنیت و آگاهی
14 اردیبهشت ,1390

چکیده:
اهمیت امنیت و احساس امنیت بر کسی پوشیده نیست، کافیست تصور کنید در جامعه ای همه امکانات مورد نیاز بشر فراهم باشد اما آدمیان به دلائل مختلف احساس ناامنی کنند، پیداست که نه توان استفاده از امکانات مزبور را خواهند داشت ونه حتی می توانند یک زندگی معمولی داشته باشند.
فرضیه اصلی ما در این تحقیق عبارت است از اینکه بین میزان استفاده از مطبوعات و میزان احساس امنیت شهروندان تهرانی رابطه وجود دارد به این معنا که احتمالا هرچه میزان استفاده از روزنامه ها بیشتر شود میزان احساس امنیت شهروندان کاهش می یابد و بالعکس.
روش انجام این تحقیق پیمایش بوده و اطلاعات مورد نظر از طریق پرسشنامه گردآوری شد. با توجه با اینکه جامعه آماری این تحقیق کل مناطق 22 گانه شهر تهران بود از کلیه مناطق به تناسب جمعیت آنها نمونه گیری بعمل آمد و جمعا تعدا 420 نمونه با استفاده از فرمول کوکران اتنخاب گردید. داده های تحقیق پس از داده پردازی با کمک نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
بر اساس یافته های این تحقیق بین میزان استفاده از رسانه ها و احساس امنیت رابطه معکوس وجود  دارد همچنین بین گرو های مختلف سنی و میزان احساس امنیت رابطه معنا داری وجود دارد.

این مقاله در فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات امنیت اجتماعی(شماره 12 جدید) تابستان 89 انتشار یافته است.


واژگان کلیدی: امنیت، احساس امنیت، جرائم اجتماعی، رسانه ها

درباره ایسپا
مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) وابسته به جهاد دانشگاهی در راستای توسعه علمی و تحقیقاتی کشور و با قصد رفع نیاز سازمانها و نهادهای تصمیم گیر ، ضرورت توجه به افکار عمومی و لزوم بهره گیری از مشارکت و دیدگاههای شهروندان در بهبود و توسعه امور کشور در عرصه های مختلف، از سال 1380 فعالیت خود را آغاز کرده است.
برخی کارفرمایان
Alternate Text
Alternate Text
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2020 ispa.ir All rights reserved. Powered & Designed by WebTakin.ir