فصلنامه جامعه شناسي مسائل اجتماعي ايران (شماره پنج)
فصلنامه جامعه شناسي مسائل اجتماعي ايران  (شماره پنج)
11 اسفند ,1393

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و احساس شادی (مورد مطالعه زنان 24-15 ساله شهر اصفهان)

نویسنده: اعظم ابراهیم نجف آبادی ، عزت الله سام آرام

شادی علت بسیاری از تفکرات و رفتارهای تکامل زاست و شاد بودن هنری است که از عوارض موجود عصر صنعتی می‌کاهد اما به طور علمی و آکادمیک کمتر بدان توجه شده است. شناخت شادی به گونه ای علمی، آکادمیک و عمیق، به دلیل تأثیرات فراوان آن در زندگی بشر، ضرورتی انکارناپذیر و مسلم در جهان امروز است و زمینه‌های مطالعاتی و پژوهشی فراوانی را می‌طلبد. هدف از این تحقیق بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و احساس شادی زنان جوان(15-24ساله) شهر اصفهان است. با توجه به پراکندگی جامعه آماری در مناطق شهر اصفهان‌، نمونه‌ها از هر منطقه و متناسب با جمعیت آن منطقه انتخاب شدند. میانگین احساس شادی در بین زنان جوان(24-15) شهر اصفهان 54/5 بوده که به ترتیب بعد احساسی، بعد اجتماعی و سپس بعد شناختی بیشترین میزان را به خود اختصاص داده‌اند. میانگین سرمایه اجتماعی در بین زنان جوان 55/6 به دست آمده، سرمایه اجتماعی از چهاربعد تشکیل شده است. میانگین بعد تعلق و علایق اجتماعی 72/8 ، میانگین بعد تعهد و مسئولیت اجتماعی 58/4 ، میانگین بعد اعتماد 54/1 و میانگین بعد پیوندها و تعاملات اجتماعی 43/9 است که بر این اساس بیشترین مقدار در بعد تعلق و کمترین مقدار در بعد تعاملات اجتماعی است. رابطه سرمایه اجتماعی با شادی رابطه‌ای مستقیم است و این رابطه در ابعاد احساسی و شناختی بیشتر به چشم می‌خورد همچنین تعهد و مسئولیت‌پذیری اجتماعی با بعد احساسی، تعامل اجتماعی با بعد شناختی، تعلق و علایق اجتماعی با بعد احساسی و اعتماد نیز با بعد احساسی شادی دارای رابطه قوی‌تری‌اند.
واژگان کلیدی: احساس شادی، سرمایه اجتماعی، تعلق اجتماعی، تعاملات اجتماعی، مسئولیت پذیری اجتماعی

برای دریافت متن کامل مقاله بر روی این قسمت کلیک نمایید

پراکنش مصرف فرهنگي بين سطوح تحصيلي مختلف در ایران

نویسنده: عبدالحسین کلانتری ، اعظم نسيم‌افزا ، بهنام لطفي خاچكي

مقاله حاضر به مطالعه رابطه بين مصرف به عنوان یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های دنیای مدرن و تحصيلات با اتکا بر آرای بوردیو پرداخته است. آنچه در اين تحقيق با عنوان مصرف فرهنگي از آن یاد شده است شامل استفاده از تلويزيون، ماهواره، کتاب، نشریه، روزنامه، موسيقي، سينما، تئاتر، راديو، اينترنت و مانند آن بوده است. یافته‌های اين تحقیق، حاصل مطالعه يک پروژه ملي بوده كه در سال 1388 در سطح استان‌های کشور اجرا گردید و با کمک روش تحلیل ثانویه به انجام رسیده است.
نتیجه نهایی این پژوهش تأییدکننده وجود رابطه و تأثیرگذاری سطح تحصیلات بر نوع و میزان مصرف فرهنگی بوده است. سطح تحصیلات افراد قوی‌ترین همبستگی را به ترتیب با استفاده از اینترنت، امکانات بصری و سینما نشان داد. از نظر میزان استفاده از کالاهای فرهنگی مشاهده گردید که افراد با قرار گرفتن در رده‌های تحصیلی مختلف به میزان‌های متفاوتی به مصارف فرهنگی روی می‌آورند و سطح تمایزات گوناگونی را تجربه می‌نمایند که رده تحصیلی بيسواد و کمتر از ابتدايي بیشترین تمایز و تفاوت را به لحاظ میزان مصرف کالاهای فرهنگی مختلف نسبت سایر رده‌ها دارد. همچنین درصد تمایزیافتگی برای کتاب چاپی و روزنامه نشان می‌دهد که این دو کالای فرهنگی بالاترین میزان تمایزیافتگی را در افراد ایجاد می‌کنند؛ به بیان دیگر افراد طبق رده‌بندی تحصیلی‌شان در استفاده از این دو کالا بیش از سایر کالاها از یکدیگر متمایز گشته‌اند. همچنین بیشترین تفاوت بین رده‌های تحصیلی از نظر میزان مصرف کالاهای فرهنگی، بعد از مطالعه کتاب و روزنامه در میزان استفاده از نشریه غیر روزانه و اینترنت بوده است.
مفاهيم کليدي: تحصيلات، مصرف فرهنگي، سرمايه فرهنگی، ماهواره، اينترنت، شاخص‌هاي فرهنگ عمومي

برای دریافت متن کامل مقاله بر روی این قسمت کلیک نمایید

بررسی رضایت از زندگی و عوامل مؤثر بر آن (با استفاده از نتایج پیمایش ملی )

نویسنده: مهدی رفیعی بهابادی ، ابراهیم حاجیانی

پژوهش حاضر به بررسی میزان رضایت از زندگی و عوامل مؤثر بر آن در جامعه ایران پرداخته و تلاش کرده است که میزان رضایت از زندگی را در بین شهروندان ایرانی تعیین و سپس به بررسی ارتباط متغیرهای احساس عدالت توزیعی، احساس بی‌قدرتی، اعتماد اجتماعی، امید به آینده جامعه و پایگاه اقتصادی اجتماعی به عنوان متغیرهای مستقل با متغیر رضایت از زندگی به عنوان متغیر وابسته بپردازد. روش استفاده شده در این پژوهش، روش پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه افراد 15 تا 65 ساله خانوارهای معمولی شهری و روستایی ساکن در 30 استان کشور در آبان‌ماه 1384 است و با استفاده از روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای، 4879 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه می‌باشد که جهت تعیین اعتبار آن بعد از انجام چندین مرحله پایلوت و پالایش پرسشنامه، در نهایت از نظر تیم متخصصان برای تدوین پرسشنامه نهایی استفاده شد. جهت تعیین پایایی نیز از شیوه هماهنگی درونی گویه‌ها به روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که میانگین رضایت از زندگی شهروندان ایرانی در سال 1384 به طرز معناداری از حالت متوسط پایین‌تر بوده است. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد متغیر امید به آینده اجتماعی بیشترین قابلیت را برای تبیین متغیر رضایت از زندگی در بین متغیرهای پژوهش داشته است. بعد از آن به ترتیب متغیرهای اعتماد اجتماعی، احساس بی‌قدرتی، پایگاه اقتصادی اجتماعی و احساس عدالت توزیعی قرار دارد.
مفاهیم کلیدی:رضایت از زندگی، احساس عدالت توزیعی، احساس بی‌قدرتی، اعتماد اجتماعی، امید به آینده جامعه، پایگاه اقتصادی اجتماعی

برای دریافت متن کامل مقاله بر روی این قسمت کلیک نمایید

عوامل اجتماعی مؤثر بر مدیریت بدن در میان جوانان گیلانغرب

نویسنده: آرش ضیاءپور ، مصطفی باقریان جلودار

هدف پژوهش حاضر بررسی جامعه‌شناختی عوامل اجتماعی مؤثر بر مدیریت بدن در میان جوانان گیلانغرب می‌باشد. در اين پژوهش با بهره‌گيري از نظريه «بورديو» و «گيدنز» به بررسي تجربي فرضية مدیریت بدن پرداخته شده است. این تحقیق به صورت پیمایشی و با ابزار پرسشنامه با حجم نمونه 402 نفر از جوانان (دختر و پسر) 15-29 ساله ساکن در شهر گیلانغرب انجام شد. نمونه‌ها با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند.
یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد میانگن کل مدیریت بدن در بین دو جنس برابر با 2/82 می‌باشد. از این میانگین حدود 3/2 درصد از پاسخ‌گویان از نظر «مدیریت بدن» در وضعیت «بالا»، و 72/9 درصد نیز در موقعیت «متوسط» و در آخر نیز حدود 23/9 درصد از این نظر در سطح «پایینی» قرار دارند.
نتایج پژوهش نشان می‌دهد که متغیر‌های جمعیتی– اجتماعی، با مدیریت بدن رابطه معناداری دارند. همچنین، نتایج رگرسیونی خطی چند متغیره نشان می‌دهد از بین متغیر‌های جمعیتی- اجتماعی مذکور تنها متغیر پایگاه اقتصادی – اجتماعی با ضریب بتای (0/206) قوی‌ترین رابطه با مدیریت بدن جوانان (دختر و پسر) را نشان می‌دهد. بطور کلی مدل ارائه شده در این مقاله 5/2 درصد تغییرات متغیر وابسته مدیریت بدن را توضیح می‌دهد.
مفاهيم كليدي: مدیریت بدن، جوانان، جامعه شناسی بدن، مدیریت ظاهر، پایگاه اقتصادی – اجتماعی، گیلانغرب

برای دریافت متن کامل مقاله بر روی این قسمت کلیک نمایید

حجاب و حجاب‌گریزی با رویکرد مهندسی فرهنگی - انتظامی (مورد مطالعه: شهر سنندج)

نویسنده: کامبیز ملائی ، طاهره الهي

حجاب هر چند حائلي براي فرد محسوب مي‌شود، اما به‌طور كلي چادري بسيار بزرگ براي جامعه و تداوم امنيت پايدار قلمداد می‌گردد. هر چه حجاب مبنایی برای گسترش عفاف و تحقق امنیت باشد، حجاب‌گریزی با نا‌ امنی توافق حاصل می‌نماید. حجاب‌گریزی یکی از مشکلاتی است که راه حل فوری ندارد، یعنی نیاز به نهادینه کردن فرهنگی دارد. حجاب را در چارچوب تشدید مجازات عملیاتی کردن، نهادینه کردن اجباری است که تغییر ساختاری در این زمینه را به تاخیر خواهد انداخت.
حجاب‌گریزی اگر گسترش یابد به بدحجابی و بی‌حجابی تبدیل می‌گردد که در نهايت با امنيت اجتماعي رابطه معكوسي خواهد یافت. براین اساس از مدلی علی با اشاره به چهار محیط اجتماعی بهره گرفته شده است. این چهار محیط عبارتند از: 1. محیط خانوادگی؛ 2. محیط تحمیلی؛ 3. محیط اتفاقی؛ 4. محیط انتخابی.
مقاله حاضر جزء مطالعات توصيفي تحليلي و در آن از روش تحقيق پيمايشي ‌استفاده شده است. حجم نمونه با توجه به حجم جامعه آماري،180 نفر تعيين گردیده است. از کل طیف محجبه تا بدحجاب که با شاخص 400 درصدی سنجیده شده است، 145% باحجاب متوسط، 136% بدحجاب و 119% افراد محجبه قرار گرفته‌اند. با استفاده از تکنیک تحليل مسير، تاثیر متغیر فقدان الگوهای عینی بر عامل مهندسی فرهنگی به‌طور مستقيم 0/232 و به‌طور غيرمستقيم 0/298 بوده که تاثير كلي اين شاخص برابر با 530% بوده است. بر اساس نتایج بدست آمده وضعیت تاهل، سن، محل سکونت، محل تولد، سطح تحصیلات و... هیچگونه تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر رعایت حجاب یا عدم آن نشان نداده‌اند و از سوی دیگر بین حجابی که واقعا در جامعه رعایت می‌شود و حجابی که زنان و دختران دوست دارند داشته باشند، شکافی عمیق در حال به‌وجود آمدن است.
واژگان کلیدی: حجاب، عفاف، امنيت، حجاب‌گریزی، امنیت اجتماعی.

برای دریافت متن کامل مقاله بر روی این قسمت کلیک نمایید

تحليلي بر مسائل اجتماعی– فرهنگی موثر بر حاشیه نشینی (مطالعه موردی، شهر ساری)

نویسنده: محمدجواد زاهدی ، هوشنگ نایبی ، پروانه دانش ، حسین نازک‌تبار

حاشیه‌نشینی پدیده‌ای است که عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در نرخ پایین‌تر امنیتی در پیدایش آن نقش دارند و از دو گروه بنیادی دفع کننده روستا و جذب کننده شهر نشأت می‌گیرد. هدف اصلی تحقيق اين است که چه مسائل اجتماعي- فرهنگي بر روي حاشيه نشيني تاثير دارد؟
روش تحقيق، اسنادي و پيمايشي بوده و حجم نمونه نيز برابر با 384 نفر از حاشيه نشينان ساكن اطراف شهر ساری بوده که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای و تصادفی ساده انتخاب شدند. داده‌ها در اين تحقيق با روش تحليل همبستگي و مدل معادلات ساختاري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. براي تجزيه و تحليل داده‌ها از نرم افزار SPSS و Lisrel استفاده شد.
نتايج و تحليل همبستگی نشان داد که بین عوامل مهاجرت، كيفيت مسكن، كسب معيشت، اوقات فراغت، وضعيت كالبدي فضايي و ميزان تعلق اجتماعي با اطمینان 0/99 درصد و سطح خطای کم‌تر از 0/01 درصد با حاشيه‌‌نشيني رابطه معناداری وجود دارد. هم چنين نتايج تحليل معادلات ساختاري نشان مي‌دهد كه متغیرهای مستقل قدرت پيش‌بيني حاشيه‌نشيني را دارند.
حاشيه‌نشيني، ناشي از مشكلات اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي، عدم دسترسي مناسب به امكانات بهداشتي- آموزشي و ارتباط ضعيف با فرهنگ شهرنشيني مي‌باشد كه اين عوامل سبب شده تا حاشيه‌نشينان را در معرض مسائل اجتماعي - فرهنگي قرار ‌دهد.
مفاهیم کلیدی: حاشیه نشینی، مهاجرت، اوقات فراغت، كالبدي- فضايي، تعلق اجتماعی.

برای دریافت متن کامل مقاله بر روی این قسمت کلیک نمایید

 

درباره ایسپا
مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) وابسته به جهاد دانشگاهی در راستای توسعه علمی و تحقیقاتی کشور و با قصد رفع نیاز سازمانها و نهادهای تصمیم گیر ، ضرورت توجه به افکار عمومی و لزوم بهره گیری از مشارکت و دیدگاههای شهروندان در بهبود و توسعه امور کشور در عرصه های مختلف، از سال 1380 فعالیت خود را آغاز کرده است.
برخی کارفرمایان
Alternate Text
Alternate Text
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2024 ispa.ir All rights reserved. Powered & Designed by WebTakin.ir