اخبار
One of the main tasks and missions of Iranian Students Polling Agency (ISPA) is the continuous assessment of the public opinions. The following is the most important findings of the center in the year that passed. With this wish that by publishing the most important findings at the end of every year, have taken a new steps in the direction of policy, planning and futures for officials, experts, journalists, and the public.
ISPA Public relations: Iranian students’ polling agency in a national survey in February 2016 polled people’s opinion on social networks.
ISPA Public relations: Iranian students’ polling agency in a national survey in February 2016 polled people’s opinion on social networks
ISPA’s public relations reports, Iranian students polling agency in a national phone survey in February 2016 asked questions about social networks
Iranian Student Polling Agency (ISPA) affiliated with Academic Center for Education, Culture and Research (ACECR) conducted a telephone survey of citizens all over the country
According the report from the Public Relations of Ispa, the Iranian Students Polling agency (Ispa) related to the University Jihadassess the public opinionaboutsomecurrent issuesof the country andthe regioninits newestnational poll.
درباره ایسپا
مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) وابسته به جهاد دانشگاهی در راستای توسعه علمی و تحقیقاتی کشور و با قصد رفع نیاز سازمانها و نهادهای تصمیم گیر ، ضرورت توجه به افکار عمومی و لزوم بهره گیری از مشارکت و دیدگاههای شهروندان در بهبود و توسعه امور کشور در عرصه های مختلف، از سال 1380 فعالیت خود را آغاز کرده است.
برخی کارفرمایان
پیوند های مرتبط
Alternate Text
Alternate Text
Copyright ©2024 ispa.ir All rights reserved. Powered & Designed by WebTakin.ir